» اردیبهشت :: ۱۳٩٦/٢/٢٢
» دوتا دختر ... :: ۱۳٩٥/۸/۳
» نمیکشم :: ۱۳٩٥/٤/٢٩
» ورق بازی :: ۱۳٩٥/۳/۱
» یعنی الان کجایی :: ۱۳٩٥/۱/۱٩
» وفادارترین زن ها :: ۱۳٩٤/۱۱/٧
» ع ش ق یعنی :: ۱۳٩٤/۱۱/٧
» زندگــــــــــــــی مسخــــــــــــــــره :: ۱۳٩٤/۸/٢٦
» کجا به خنده میرسیم :: ۱۳٩٤/٢/٥
» عید من :: ۱۳٩٤/۱/۱٠
» الهه :: ۱۳٩۳/۱۱/٦
» فــولاد و گل سرخ :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٤
» کـــــــــــــــــــــــاش :: ۱۳٩۳/۱٠/۸
» فلفل :: ۱۳٩۳/٩/٧
» نیمه گمشده :: ۱۳٩۳/۸/۱
» مسافر پاییزی :: ۱۳٩۳/٧/٢٠
» هی هی :: ۱۳٩۳/٧/۱٥
» بارون گرفته :: ۱۳٩۳/٦/٢٧
» گذشته :: ۱۳٩۳/٥/۱٩
» رفیق :: ۱۳٩۳/٢/۱۱
» زیبایی در ازدواج چقدر مهم است؟ :: ۱۳٩۳/٢/۸
» من مستم :: ۱۳٩۳/٢/۱
» ۱۳٩۳/۱/٢٢ :: ۱۳٩۳/۱/٢٢
» باز باران بی ترانه :: ۱۳٩۳/۱/٢٢
» باز باران بی ترانه :: ۱۳٩۳/۱/٢٢
» باز باران با ترانه :: ۱۳٩۳/۱/٢٠
» دم دمی مزاج :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» منو تنهاییم :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» بــــــــارن نبـــــــــار :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» ۱۳٩٢/۸/٢۸ :: ۱۳٩٢/۸/٢۸
» ۱۳٩٢/۸/٢٤ :: ۱۳٩٢/۸/٢٤
» ۱۳٩٢/۸/٢۱ :: ۱۳٩٢/۸/٢۱
» ۱۳٩٢/۸/۱۸ :: ۱۳٩٢/۸/۱۸
» ۱۳٩٢/۸/۱٦ :: ۱۳٩٢/۸/۱٦
» ۱۳٩٢/۸/۱٥ :: ۱۳٩٢/۸/۱٥
» ۱۳٩٢/۸/۸ :: ۱۳٩٢/۸/۸
» ۱۳٩٢/۸/٥ :: ۱۳٩٢/۸/٥
» ۱۳٩٢/۸/۳ :: ۱۳٩٢/۸/۳
» ۱۳٩٢/٧/۳٠ :: ۱۳٩٢/٧/۳٠
» تفاوت عشق و هوس در ارتباط دختر و پسر یا در ازدواج :: ۱۳٩٢/٧/٢٥
» ۱۳٩٢/۳/۱۱ :: ۱۳٩٢/۳/۱۱
» ۱۳٩٢/۳/٩ :: ۱۳٩٢/۳/٩
» زخم :: ۱۳٩٢/٢/۳٠
» نگرانت میشم :: ۱۳٩٢/٢/٢۸
» من زنده نیستم ... :: ۱۳٩٢/٢/٩
» سیگار پشت سیگار :: ۱۳٩٢/٢/۱
» چرا ؟ :: ۱۳٩٢/۱/٢٤
» همه تنهایند :: ۱۳٩٢/۱/٥
» من انتخاب شدم :: ۱۳٩۱/۱٢/٤
» ۱۳٩۱/۱۱/٢۳ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
» ۱۳٩۱/۱۱/۱٦ :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» ۱۳٩۱/۱۱/۱۱ :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» روزهای تکراری :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» هنوزم عاشق ترینم :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» میخوام تنها باشم :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» هنوز عاشقم :: ۱۳٩۱/٩/٩
» روانشناسی خیانت و روابط پنهانی :: ۱۳٩۱/۸/٢٦
» من خوب بازی میکنم :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» باران :: ۱۳٩۱/۸/۸
» ۱۳٩۱/٧/٥ :: ۱۳٩۱/٧/٥
» دوباره پاییز :: ۱۳٩۱/٦/٢٦
» ۱۳٩۱/٦/٢٦ :: ۱۳٩۱/٦/٢٦
» مراحل عشق از دید دانشمندان :: ۱۳٩۱/٦/٢۳
» 7 ویژگی مردها که خانم ها عاشق آن هستند :: ۱۳٩۱/٦/۱۸
» رفتی :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
» گرانی ... :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» وقتی ... :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» کمی بی حوصله ام :: ۱۳٩۱/۳/۳٠
» سیگار :: ۱۳٩۱/٢/۱۳
» چه بگویم ؟ :: ۱۳٩۱/٢/۳
» من تمام شدم :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
» بازم تنهایی :: ۱۳٩٠/۱٢/۸
» تا هنوز عاشقم :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» عاشقانه ترین غزل :: ۱۳٩٠/٩/٦
» زیر خاکستر :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
» قضاوت زنان و مردان درباره زیبایی چگونه است؟ :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» پیغام‌گیرتلفن شاعران :: ۱۳٩٠/٦/٩
» آف تایم هایی عاشقانه(6) :: ۱۳٩٠/٥/٢۱
» منو رها کن :: ۱۳٩٠/٥/٢٠
» چرا ؟؟؟ :: ۱۳٩٠/٥/۱٥
» عاشق تر :: ۱۳٩٠/٥/۱۳
» من با تو هرگز :: ۱۳٩٠/٤/۳۱
» عشق ...... :: ۱۳٩٠/٢/٢٧
» دروغ :: ۱۳٩٠/٢/٦
» روانشناسی گل ها ! :: ۱۳٩٠/٢/٤
» ع ش ق :: ۱۳٩٠/۱/٢٢
» چگونه محبوب خانم ها باشیم :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
» قصه ی عشق :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۸
» غم جدایی :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٤
» دلداری نیست ... :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
» آرزویم این است :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۳
» آن دیگری :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٠
» جدایی :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» آفتایم هایی عاشقانه(5) :: ۱۳۸٩/٩/۱٠
» داستان عاشقانه :: ۱۳۸٩/۸/٢٧
» دلم گرفته ... :: ۱۳۸٩/۸/۱٢
» شــــــــــــــــعر :: ۱۳۸٩/۸/۳
» داستان عاشقانه :: ۱۳۸٩/٧/۱٩
» آف تایم هایی عاشقانه ( 4 ) :: ۱۳۸٩/٦/٢٥
» دیگه بهت نمی رسم :: ۱۳۸٩/٦/۱۸
» یادته ؟!!!! :: ۱۳۸٩/٥/٢٩
» در سراشیبی تقدیر :: ۱۳۸٩/٥/٢۳
» امروز می خوام :: ۱۳۸٩/٥/۸
» آف تایم هایی عاشقانه (3) :: ۱۳۸٩/٤/٢٦
» آدمک بخند :: ۱۳۸٩/٤/٩
» چرا زنان با مردان بد قیافه و مردان با زنان بد قیافه ؟ :: ۱۳۸٩/۳/۱٧
» توبه شکستن :: ۱۳۸٩/۳/۱٧
» باغ نگاه :: ۱۳۸٩/٢/٢۱
» وداع :: ۱۳۸٩/٢/۱٥
» شبای جوونی :: ۱۳۸٩/٢/٩
» شاید خطا کردم ... :: ۱۳۸٩/٢/٩
» ۱۳۸٩/۱/٢٧ :: ۱۳۸٩/۱/٢٧
» آف تایم هایی عاشقانه (2) :: ۱۳۸٩/۱/٢٢
» عشق :: ۱۳۸٩/۱/۱۸
» سال نو مبارک :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۸
» روز مرگم :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٩
» چند جمله مودبانه و رمانتیک، ویژه پیچوندن :: ۱۳۸۸/۱٢/٦
» چرا آقایون نمی توانند نظر خانمها را به خود جلب کنند؟ :: ۱۳۸۸/۱٢/٦
» من صبورم اما ... :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۱
» زمزمه هایت :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۸
» مرگ زیبا :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۳
» آگهی ازدواج :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٩
» درس خوندن عاشقانه ... :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٠
» کم غم میخوریم :: ۱۳۸۸/٩/٢۱
» عید غدیر خم :: ۱۳۸۸/٩/۱٤
» ۱۳۸۸/٩/۱٤ :: ۱۳۸۸/٩/۱٤
» شب زیبا :: ۱۳۸۸/٩/۱٢
» مرگ :: ۱۳۸۸/۸/۳٠
» عاشقی بس زیباست :: ۱۳۸۸/۸/٢٧
» love :: ۱۳۸۸/۸/٢٧
» عاشقانه ... :: ۱۳۸۸/۸/٢٢
» هرگز شکستم را نفهمید :: ۱۳۸۸/۸/٢٠
» ۱۳۸۸/۸/۱٥ :: ۱۳۸۸/۸/۱٥
» 10 راز جاذبه که خانم ها می دانند ولی آقایون نه! :: ۱۳۸۸/۸/۱٢
» قلب کوچک و عشق بزرگ :: ۱۳۸۸/۸/۱٢
» ولادت امام رضا :: ۱۳۸۸/۸/٧
» ۱۳۸۸/۸/٧ :: ۱۳۸۸/۸/٧
» جدایی :: ۱۳۸۸/۸/٧
» آیا جهنم اگزوترم است یا اندوترم ؟ :: ۱۳۸۸/۸/٧
» آف تایم هایی عاشقانه :: ۱۳۸۸/۸/۳
» 22 کلید طلایی برای نفوذ در قلب همسرتان :: ۱۳۸۸/٧/۳٠
» راز منو آسمان ... :: ۱۳۸۸/٧/٢٩
» جملات و اس ام اس های عارفانه ( sms ) :: ۱۳۸۸/٧/٢۸