حالا که می گذره چند سال ، هنوزم یادتم ....

هنوزم عاشقم اما ، نمیشه درد من درمانچرا رفتی ولی هستی ، هنوزم توی چشمامی

نمیزارم بری هرگز ، اسیر قلب تنهامیهمه گفتن فراموشی ، ولی من یادتم بازم

منم خاموشم و هرگز نمیدونه کسی رازمبه هرکی با منه میگم ، تو رو دیگه نمی شناسم

تو رو می شناسه این قلبم ، که بسه دیگه این واسمبزار هرکی بگه هرچی ، نمی رنجم از این حرفا

تو فکر شادیت باش و منم فکر تو ام اینجاتو گفتی با کسی هستی ، که از من سرتره صد بار

منم گفتم کمم واست ، منو از توو نگات بردارچراغ یادمو خاموش ، منو بیرون کن از ذهنت

نشه یادم کنی یک روز ، که بعد بارونی شه چشمتاگه شادی منم شادم ، مهم نیست با کسی هستی

مهم نیست تا کجا رفتی ، مهم نیست راهمو بستیمهم نیست من یه بیمارم ، کی گفته از تو بیزارم

درسته با کسی هستی ، ولی من با تو بیدارم
اگر یادت نبود پیشم ، چشامو خواب مرگ می برد

تنی که عاشقت بود رو ، دهان سرد خاک می خورداگر هستم تویی با من ، نه دیگه من نمی میرم

مثل مردم دیگه هرگز ، بوی تکرار نمی گیرم