وقتی رفتی همه دنیا رو سرم

انگاری خراب شد و دلم شکست

ساز من زانوی غم بغل گرفت

رفت و کز کرد گوشه ی اتاق نشست

هر وقت که بارون می زنه

تو رو کنارم می بینم

حس می کنم پیش منی

هنوزم عاشق ترینم...!