زندگی تکراریست ...

 

خنده ها تکراری، گریه ها تکراریست


 
من در این تکرار ها، مانده در بهت و سکوت


 
دیگران می خندند و دلم می داند که چقدر تکراریست


همه جا غرق سکوت


کوچه ها رو به غروب، همه جا تاریک است


پیش رو تاریکی پشت سر تاریکی

 

دل من می ترسد

 

ترس هم تکراریست ...