این روزها باید سیگار کشید..
نه بخاطر قیمت دلار که
هر روز بالاتر رفت..
نه بخاطر رویاهایی که به باد رفت..
..
این روزها باید سیگار کشید..
نه بخاطر ستاره هایی که با هم نخوند..
نه بخاطر خاطراتی که دود شد...
..
این روزها باید سیگار کشید..
نه بخاطر رفیقی که نارفیق شد..
نه بخاطر دردی که موندگار شد..
..
این روزها باید سیگار کشید..
نه بخاطر زندگی که هرروز سخت تر شد..
نه بخاطر اینکه چند روز از این
عمر لعنتی رو کمتر کرد..
..
این روزهای باید سیگار کشید
""تا در دود سیگارت محو شوی و فراموش""