حالم گرفته...

از این شهر که آدمهایش همچون هوایش ناپایدارند...

گاه آنقدر پاک که باورت نمیشود...

گاه آنچنان آلوده که نفست میگیرد...