هی کافه چی!
میزهایت را تک نفره کن!
نمی بینی؟!
همه تنهایند ...