نه با سیگــار آرامم نه با تو
از این جا راه بسیار ست تا تو

من و سیگار ، جاده ، دود ممتد
تویی مقصد
رسیدن تا به مقصد...!!!

تمام  روزها غرق لجن شد
و فرهاد تو گویی گورکن شد!

شکستم کوه شد بی راهه ای صاف
چه نفرینی شده ست این عین..شین...قاف