من زنده نیستم به تمام دلیل ها

بیهود اند نذر و دعا و دخیل ها

من مرده ام بروی سر و چشم گردنم

هی خاک پشت خاک بریزید با بیل ها!

فریاد میزنی که مرا …دوست …ناگهان

گم میشود صدای تو در قال و قیل ها

دستت نمیرسد به بهاری که هک شده ست

روزی بروی قامت سرد فسیل ها

موسای چشم های مرا را آب برده است

هی زل نزن به چشم عزادار نیل ها

تو اولین ستاره دنباله دار و من

نسلی که منقرض شده در بین ایل ها

باید پیاده راهی هندوستان شویم

یادی نمی کنند از این خطه فیل ها