پرسید:
سیگار گرون شده..
ترک نمی کنی?
یه کام محکتم تر گرفتم . . .
و گفتم:
نمی دونی چقدر گرون تموم شده تا*سیگاری* شدم!