نفرین به این بغض غریب که داره اصرار میکنه !
اشکایی که نمیچکه فقط تو رو تار میکنه !
من زیر ِ بارون تا خدا فاصله مو برداشتم
برای گریه کردنم دلیل ِ خوبی داشتم