خواستـن ، همیشه توانستـن نیست...

 

گاهی فقط ،

 

داغ بزرگی است

 

که تا ابــد بر دلت می ماند...!