گــــاهــــی اوقــــات ؛

مجبــــوریــــم بپــــذیــــریــــم :

کــــه بــــرخــــی از آدمــــها ....

فقــــط میتــــواننــــد در قلبــــمان بمــــاننــــد !

نــــه در زنــــدگیمــــان