خاطرم نیست که از بارانی

یا که از نسل نسیم ؟!

هرچه هستی گذرا نیست هوایت

بویت

فقط آهسته بگو

با دلم می مانی