زیـــن پس ،

تنهــــا ادامــﮧ میدهم ؛

در زیر بـــاران....

حتــے بــﮧ درخواست چتـــر هم ،

جواب رد میدهم !

میخواهم تنهــــاییم را بــﮧ رخ این هــواـــے دونفـــره بکشم...

باران نبــــار ؛

من نه چتر دارم....

نه یار.....