هوا دو نفرس

بلند میشیم که آماده بشیم بریم بیرون برای قدم زدن تو کوچه ها

من و تنهاییمو میگم

آخه تنهاییم دیگه برای خودش کسی شده نمی تونم ازش جدا بشم