دمدمی مزاجم.

دیگر شک ندارم.

این دنیای مجازی هم میدان داده که هر بار بیایم و با یک هویت دیگر،

حرفهایی دیگر بزنم و بروم