چرا هنوز توی نگات یه بغض مبهم
با تو دقیقه هام بی گریه میگذرن
رو ظلمت و شبم پنجره ای بذار
توی کدوم غروب پناه من میشی؟
وقتی که گم شدم تو دست انتظار
به من بگو کجا به خنده میرسیم؟


بگو کجا به خنده میرسیم؟