بگذار که در حسرت دیدار بمیـــــــــــرم
در حسرت دیدار تو بگذار بمیـــــــــــــــرم
دشوار بود مردن و روی تو ندیـــــــــــــــدن
بگذار بدلخواه تو دشوار بمیـــــــــــــــــــــــرم
بگذار که چون ناله مرغان شباهنــــــــــــــــــگ
در وحشت و اندوه شب تار بمیـــــــــــــــــــــرم
بگذار که چون شمع کنم پیکر خــــــــــــــود آب
دربستر اشک افتم و ناچار بمیــــــــــــــــــرم
میمیرم از این درد که جان دگرم نیســـــــت
تا از غم عشق تو دگر بار بمیــــــــــرم
تا بوده ام ای دوست وفادار تو هستم
بگذار بدانگونه وفادار بمیرم
وفادار بمیـــــــــــــرم
بمیــــــــــــــرم
بمــــــی
___
__
_
.
.