بی دل و خسته در این شهرم و دلداری نیست 

غم دل با که توان گفت که غمخواری نیست

شب به بالین من خسته به غیر از غم دوست

زآشنایان کهن یار و پرستاری نیست

 

           یا رب این شهر چه شهریست که صد یوسف دل

           به کلافی بفروشیم و خریداری نیست

           فکر بهبود خودای دل بکن ازجای دگر                               

           کن در این شهر طیب دل بیماری نیست