عشق وصل نیست! شادی نیست! گاهی جدایی و غم و حسرت است. پس از عشق

 پرهیز کن ! حیف است ، مگذار قلب پاک و مهربانت با غبار عشق آلوده گردد، حیف است

 چشمان سیاه و زیبای تو روزی برای غم جدایی اشکبار شود