من تمام شدم توی این روزها که تو درگیر سایه خودت نشستی

من تمام شدم و به روی تو نمی آورم

و تو هیچگاه نخواهی فهمید

که من در تو غرق شدم و تو همچنان دنبال خودت می گردی

من تمام شدم و تو همچنان دوستت دارمی که مسخ شده میان لب هایت زمزمه می کنی و هزار بار تکرار می کنی که

من تمامم پیش توست و من تمام شدم و تو حتی این را هم نفهمیدی

که من ت م ا م  ش د م