چه کسی میگوید که گرانی شده است؟
  دوره ارزانیست!
  دل ربودن ارزان
  دل شکستن ارزان
  دوستی ارزان است
  چه شرافت ارزان!
  آبرو قیمت یک تکه نان
  ودروغ از همه چیز ارزانتر
  قیمت عشق چقدر کم شده است
  کمتر از آب روان
  و چه تخفیف بزرگی خوردست
  قیمت هر انسان!!