گرچه رفتی من نگاهت را به خاطر مـی سپارم

                          چشم های بی گناهت را به خاطر  مـی سـپارم

گرچه می دانم که من هم بی وفا بودم ولیـکن

                          بعد از این ها درد و آهت را به خاطر می سپارم

کاش امشب هم چو هرشب روی ماهت را ببینم

                         انعکاس روی ماهـت را به خاطر مـی سـپارم

گرچه رفتی از کنارم دوستـت دارم کجــایی؟

                         نور روشن در نگاهت را به خاطر مـی سـپارم