من صبورم اما ...من صبورم اما ...
به خدا دست خودم نیست اگر می رنجم..یا اگر شادی زیبای تورا به غم غربت چشمان خودم می بندم..
من صبورم اما ...
چقدر با همه ی عاشقیم محزونم..! و به یاد همه ی خاطره های گل سرخ مثل
یک شبنم افتاده زغم مغمومم..
من صبورم اما ...
بی دلیل از قفس کهنه ی شب می ترسم..بی دلیل از همه ی تیرگی تلخ غروب
وچراغی که تورا از شب متروک دلم دور می کند..می ترسم..
من صبورم اما ...
این بغض گران صبر نمی داند چیست !!......
/ 4 نظر / 5 بازدید
تی تی

من صبورم اما ... این بغض گران صبر نمی داند چیست !!...... [گل]

آهوخانوم

این بغض گران صبر نمی داند چیست !!...... بسیار پر معنا است

آهوخانوم

رفتن و رفتن و رفتن دل به تنهایی سپردن