فــولاد و گل سرخ

در میان دو نقـــــطه سرگردان:

این طرف ، فــولاد

 آن طرف، گل ســــرخ،

 عقـــل یا عشــــق؟

                 من نمی دانم....

 همچنان با امید می رانم

 تا مگر این دو نقطه

                  این دو صدا

 سنگ تقـــــدیرشان به هم بخورد

 در پی یک جرقه

 می مانم  ....

 

/ 0 نظر / 78 بازدید