هنوز بی قـــــــرارم
به یاد نـــــــــــگاهت
نشســتـم تو بــــارون
بــازم چـشم بـراهت

/ 0 نظر / 5 بازدید