کـــــــــــــــــــــــاش

کـــــــــــــــــــــــاش من هم کسی را داشتم

که با بستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن چشمانم

حس قشنگ نگاهــــــــــــش را احساس میکردم

بوی نفســــــــــــــــــــــهایش را میشنیدم

کاش من هم کـــــــسی را داشتم

که حتی وقــــــت نبودنم

عاشقم باشد

کاش

/ 0 نظر / 43 بازدید